Algemene voorwaarden

Van Scandinavian Design gevestigd te Alphen a/d Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 28084551.


1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.
 2. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon die met ons een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met koper zijn overeengekomen.
 4. Indien wij bij enige overeenkomst een afwijking van deze voorwaarden met koper hebben gemaakt, kan koper zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te worden bedongen.
 5. Een verwijzing van koper naar eigen algemene (inkoop)voorwaarden wordt door ons nadrukkelijk van de hand gewezen.

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES

 1. Al onze aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van onze vertegenwoordigers en/of werknemers, zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. Zichtmodellen welke worden toegezonden blijven ons eigendom. Wij verwachten ze binnen redelijke termijn aan ons geretourneerd tenzij anders wordt overeengekomen.

3. OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat wij een opdracht/bestelling schriftelijk binnen 14 dagen hebben bevestigd (waaronder in dit geval mede een mail- of faxbericht wordt verstaan), dan wel doordat wij geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering zijn begonnen.
 2. In geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.
 3. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door/namens ons (personeel) aan koper gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door ons bevestigd worden binnen 8 dagen na deze toezegging, dan wel doordat wij geheel dan wel gedeeltelijk conform de toezegging uitvoering geven aan de opdracht.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardigheid blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te leveren, van koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betaling- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

4. PRIJZEN

 1. Al onze prijzen zijn inclusief geschenkverpakking en 1 jaar garantie, exclusief BTW en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, vervoerkosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer bedraagt dan 15%, is koper gerechtigd de order, binnen 3 dagen nadat koper kennis heeft genomen van de prijsverhoging, te annuleren.

5. LEVERING/LEVERTIJD

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en ons een laatste redelijke termijn voor levering worden gegund.
 2. Aan onze leveringsplicht zal zijn voldaan door de zaken één maal aan de koper aan te bieden. Het ontvangstbewijs ondertekend door de koper of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.
 3. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van koper. Tevens maken wij alsdan aanspraak op het gestelde in artikel 7.3.
 4. Wij zijn bij deelleveringen alvorens verder te gaan met de fasen van aflevering immer gerechtigd voldoende zekerheid van koper te verlangen. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht de overeenkomst op te schorten, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.

6. EIGENDOMSOVERGANG

 1. Tot op het tijdstip waarop koper aan al zijn betaling- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde ons eigendom.
 2. De koper is niet bevoegd het geleverde, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betaling- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
 3. Wanneer koper enige verplichting jegens ons uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 7.1. voordoet, zijn wij gerechtigd, echter eerst na deugdelijke ingebrekestelling het geleverde terug te nemen.
 4. In geval wij het geleverde daadwerkelijk hebben teruggenomen is de overeenkomst door ons ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.

7. OPZEGGING/BEEINDIGING OVEREENKOMST

 1. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst(en) met koper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien koper:
  a. onder bewind wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, of surséance van betaling aanvraagt;
  b. enige (betaling)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
  c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
  d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
 2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn al onze vorderingen op koper terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.
 3. De post "winstderving" zal behoudens tegenbewijs, door ons, tenminste 15% van de overeengekomen prijs bedragen, de post "gederfde rente" zal de hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente hebben.

8. TECHNISCHE EISEN

 1. Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt zijn wij er slechts verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland en de daarvoor geldende bijzondere eisen melding is gemaakt.
 2. Ook alle andere technische eisen welke door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

9. RISICO-OVERGANG

 1. Leveringen geschieden, tenzij anders is overeengekomen, af-magazijn, ongeacht gemaakte afspraken over kosten van vervoer en kosten van verzekering.
 2. Voor alle leveringen waarvoor wij het risico van het transport dragen, wordt door ons een transportverzekering afgesloten.

10. RECLAME

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  a. of de zaken juist zijn geleverd;
  b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene.
  c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of branchegebruik.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ons te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na constatering dan wel 8 dagen nadat deze hadden behoren te worden geconstateerd te melden aan ons.
 4. Klachten inzake onze facturen dienen binnen vijf dagen na verzenddatum schriftelijk middels aangetekend schrijven door ons te zijn ontvangen.
 5. Het indienen van klachten/reclames, ontslaat koper nimmer van diens betalingsverplichtingen jegens ons, het bepaalde in artikel 13 blijft onverkort gehandhaafd.
 6. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
 7. Koper is niet gerechtigd zaken waarover deze reclameert, zonder onze schriftelijke toestemming terug te zenden.
 8. In de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in vorm, maat en kleur kunnen voor koper geen klacht opleveren. Zo vallen horlogebandjes nimmer onder enige garantie tenzii anders wordt overeengekomen.
 9. Bij elke klacht, gedaan conform dit artikel, zal koper ons in de gelegenheid stellen deze klacht deugdelijk te onderzoeken.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal,- of fabricagefout vertoont heeft koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet meer mogelijk is.
 2. Indien door een zaak die een ontwerp-, materiaal,- of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaken, waarvoor wij aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor maatverschillen, welke tussen de verschillende fabrikanten worden aangehouden.
 4. Elke garantieverplichting vervalt indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de koper. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: al wat volgens het branchgebruik terzake van onderhoud, opslag, vervoer als zodanig wordt aangemerkt.
 5. Wij zijn aansprakelijk als schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld of die van onze leidinggevende ondergeschikten.
 6. Overigens is elke aansprakelijkheid van ons beperkt tot het factuurbedrag.

12. RETOURZENDINGEN

 1. Retourzendingen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (waaronder in dit geval mede een mail- of faxbericht wordt verstaan) zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden ten laste van koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden.
 2. Retourzendingen, welke door ons niet zijn aanvaard, ontheffen in geen enkel opzicht van betalingsvoorschriften.
 3. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door ons genomen maatregelen voortvloeiend, is onze gespecificeerde opgave voor koper bindend, behoudens tegenbewijs.
 4. Retourzendingen reizen voor rekening van koper, behalve in geval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout onzerzijds.

13. BETALING

 1. Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door ons aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen van de Nederlandse koper is ontvangen, is de koper daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
 3. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijnen, genoemd in het voorgaande lid is ontvangen en wanneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens koper worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare door ons te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag of deel daarvan, zulks met een minimum van € 250,--, onverminderd eventuele door koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
 4. De door of namens koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien koper met betaling van een deellevering in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd ons recht om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen wij tot op dat moment te vorderen hebben onverminderd ons recht op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 8.

14. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat wij wegens buitengewone omstandigheden zoals brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, niet in staat zijn de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
 2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat wij dat wij tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden zijn. Wij zijn gerechtigd het tot dan toe geleverde naar rato aan koper te factureren.
 3. Wij zijn gehouden de koper terstond ( binnen 24 uur) van de overmachtsituatie op de hoogte te stellen.
 4. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 8 weken, dan wel een redelijk te achten kortere termijn, is koper gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
 5. Bij deze beëindiging zijn wij gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen dat tot dan toe is geleverd en zijn wij niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn deze voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met koper of daarmede verbandhoudende zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de kantonrechter terzake een zodanig geschil bevoegd is.

Alphen a/d Rijn 2008